Heeft u vragen? Stel ze gerust Stel uw vraag

Algemene voorwaarden

 1.   Buma | Algera Notariaat B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft de uitoefening van de notariële rechtspraktijk alsmede het verlenen van notarieel-juridisch advies. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennootschappen aandelen in Buma | Algera Notariaat B.V. houden en die ook wel met de term “partners” worden aangeduid.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Buma | Algera Notariaat B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Buma | Algera Notariaat B.V., ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

 4. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Buma | Algera Notariaat B.V. opgemaakte (concept)- akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

 5. 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Buma | Algera Notariaat B.V. periodiek zullen worden vastgesteld.
  2. De door Buma | Algera Notariaat B.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.
  3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

 6. Iedere aansprakelijkheid van Buma | Algera Notariaat B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Buma | Algera Notariaat B.V. voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Buma | Algera Notariaat B.V.

 8. De keuze van door Buma | Algera Notariaat B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Buma | Algera Notariaat B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Buma | Algera Notariaat B.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

 9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 10. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Buma | Algera Notariaat B.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Buma | Algera Notariaat B.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de 2 inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

 11. 1. In geval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij Buma | Algera Notariaat B.V. daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kunnen doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
  2. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.
  3. De opdrachtgever is gehouden Buma | Algera Notariaat B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Buma | Algera Notariaat B.V. te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

 12. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Buma | Algera Notariaat B.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

 13. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die tekst en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.

 14. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buma | Algera Notariaat B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 15. Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.

 16. Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

 17. De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, belasten wij aan de opdrachtgever door op de wijze als beschreven in de aan hem uitgebrachte offerte, en, indien en voorzover de opdracht op basis van het uurtarief plaatsvindt, zullen deze werkzaamheden mede op van het uurtarief worden verricht en gedeclareerd.

 18. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en kunnen ook worden geraadpleegd op www.banotariaat.nl

  8 juli 2021, Buma | Algera Notariaat B.V.